Wstecz

Polityka prywatności

07/02/2023

DEFINICJE

 1. Administrator lub My – AIC S.A. ul. Rdestowa 41, 81-577 Gdynia, która jest administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej Witryny.
 2. Strona internetowa/Witryna/Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.myrma.eu/
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Witryny
 4. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej za pośrednictwem jednego lub więcej konkretnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby, w tym numer IP urządzenia, dane lokalizacji, identyfikator online i informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE.
   

KWESTIE WSTĘPNE

 1. Polityka prywatności i plików cookie dotyczy szczegółów związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pośrednictwem niniejszej Witryny oraz tego jak korzystamy z plików cookie i innych technologii w ramach niniejszej Strony internetowej.
 2. Dbamy o Państwa prywatność. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykorzystaniem przez nas plików cookie lub podobnych technologii prosimy o kontakt z Administratorem również na adres e-mail: GDPR@myaic.com.
   

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. Formularz kontaktowy: Dane osobowe Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej oznaczone symbolem gwiazdki przetwarzamy w celu identyfikacji nadawcy, kontaktu i obsługi Państwa zapytania/zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od treści wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego. Najczęściej taką podstawą prawną będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ciągłości komunikacji i udzieleniu Państwu odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej lub nawiązaniu współpracy z Państwem bądź kontrahentem, z którym są Państwo związani. Powyższy interes oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności z uwagi na ograniczony zakres danych, dobrowolność ich przesłania oraz fakt, że przetwarzanie odbywa się na Państwa życzenie i w Państwa interesie. Może się zdarzyć tak, że niektóre wiadomości będziemy musieli przechowywać w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas przetwarzanie nastąpi w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności w związku z bardzo ograniczonym katalogiem przetwarzanych danych oraz wagą naszego interesu.  Jeśli chcieliby Państwo uzyskać większą ilość informacji na temat testu równowagi prosimy o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe.

Możemy być również zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dane nieoznaczone symbolem gwiazdki, a mianowicie numer telefonu są przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną poprzez wpisanie swojego numeru telefonu oraz kliknięcie przycisku „WYŚLIJ”.

 1. Czat: Na naszej Stronie internetowej może być również dostępna usługa czatu umożliwiająca bieżący kontakt Użytkowników z nami oraz zadawanie pytań. Usługa ta jest dostarczana przez Facebook Ireland Ltd. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od treści korespondencji wymienionej za pośrednictwem usługi czatu.  Najczęściej taką podstawą prawną będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ciągłości komunikacji i udzieleniu Państwu odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej lub nawiązaniu współpracy z Państwem bądź kontrahentem, z którym są Państwo związani. Powyższy interes oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności z uwagi na ograniczony zakres danych, dobrowolność ich przesłania oraz fakt, że przetwarzanie odbywa się na Państwa życzenie i w Państwa interesie. Może się zdarzyć tak, że niektóre wiadomości będziemy musieli przechowywać w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas przetwarzanie nastąpi w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności w związku z bardzo ograniczonym katalogiem przetwarzanych danych oraz wagą naszego interesu.  Jeśli chcieliby Państwo uzyskać większą ilość informacji na temat testu równowagi prosimy o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe.
   

Sprzeciw: Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów, mogą Państwo w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes ze względu na Państwa szczególną sytuację wykorzystując podane powyżej dane kontaktowe.

 1. Newsletter: Jeśli Użytkownik zapisze się na Newsletter – dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi wysyłki Newslettera zawierającego informacje promujące produkty i usługi z grupy AIC, w tym marki RMA, oraz informacje i aktualności branżowe. Dane przetwarzane są w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną poprzez przekazanie swojego adresu e-mail w celu otrzymania naszego Newslettera.
 2. Dodatkowe formularze ofertowe: Zdarza się, że na naszej Stronie internetowej pojawiają się szczegółowe formularze dedykowane konkretnym rodzajom świadczonych przez nas usług za pośrednictwem których zbieramy dane osób zainteresowanych naszymi usługami i ich wyceną. W takich przypadkach dane przetwarzane są w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną poprzez przekazanie swojego adresu e-mail w celu otrzymania szczegółowej oferty

Zgoda: W przypadku, gdy dane zbieramy w oparciu o zgodę, zgoda taka może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt z nami na podane powyżej dane kontaktowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, np. podmiotom organizującym wysyłkę dodatkowych formularzy ofertowych, dostarczających narzędzie czatu. Dodatkowo dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane spółkom z grupy AIC w celu jak najlepszej obsługi zapytania kierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

OKRES RETENCJI

Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do obsługi zapytania/zgłoszenia przesłanego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego/czatu i ewentualnie kontynuowania korespondencji. W przypadku zapisu na Newsletter – dane będą przetwarzane zasadniczo do czasu wycofania zgody na wysyłkę Newsletterów. W przypadku skorzystania z dodatkowego formularza ofertowego – dane będą przechowywane do czasu zrealizowania wysyłki ofert/wycen oraz ewentualnie kontynuowania korespondencji. Ponadto, dane mogą być przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres ten może zostać w stosownych przypadkach przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI/KONIECZNOŚCI PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego – podanie danych osobowych oznaczonych symbolem gwiazdki jest dobrowolne, ale konieczne w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi formularza kontaktowego. Niepodanie takich danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usługi formularza kontaktowego. Podanie danych nieoznaczonych symbolem gwiazdki jest dobrowolne, a ich niepodanie może skutkować np. ograniczeniem formy kontaktu do podanego przez Użytkownika adresu e-mail.

W związku z korzystaniem z Newslettera – podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania Newslettera.

W związku z korzystaniem z dodatkowego formularza ofertowego – podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania spersonalizowanej oferty/wyceny.

W związku z korzystaniem z narzędzia czatu – podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z powyższej usługi.

 

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator zapewnia Użytkownikom poufność wszystkich przekazanych im danych osobowych. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednie dla zagrożeń i kategorii danych podlegających ochronie. Administrator nie zapewnia dostępu do danych udostępnianych przez Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.